ŠTA JE ISO 17020?

Standard ISO 17020 je međunarodni standard u kome su definisani  zahtjevi za rad raznih tipova inspekcijskih/ kontrolnih tijela.

Glavni cilj standarda je sticanje povjerenja u tijela koja obavljaju inspekciju, a akreditaciju u skladu sa navedenim standardom vrše nacionalna akreditaciona tijela.

Inspekcijska tijela obavljaju procjenu u ime privatnih eksternih  klijenata, njihovih matičnih organizacija ili  tijela, s ciljem pružanja informacija o usglašenosti pregledanih predmeta s propisima, standardima, specifikacijama, inspekcijskim šemama ili ugovorima.

  • Inspekcija se može odnositi na sve faze tokom životnog ciklusa tih predmeta, uključujući i fazu projektovanja.
  • Inspekcija obično zahtijeva vršenje stručne procjene u obavljanju nadzora, a naročito pri ocjenjivanju usaglašenosti sa opštim zahtjevima.

PREDNOSTI

Osnovni benefit koji se ostvaruje kroz akreditaciju inspekcijskog/ kontrolnog tijela je sticanje i održanje povjerenja u rad i rezultate ispitivanja, kao akreditovanog tijela za ocjenjivanje usaglašenosti od strane korisnika i relevantnih državnih organa.

KORACI

Postupak pripreme za akreditaciju podrazumijeva:

  • Usklađivanje sistema upravljanja u inspekcijskom/kontrolnom tijelu sa zahtjevima standarda,
  • Obezbjeđenje osnovnih zahtjeva u pogledu nezavisnosti i nepristrasnosti,
  • Zadovoljenje tehničkih zahtjeva u pogledu prostora, opreme i osoblja, kvaliteta rezultata inspekcije prema zahtjevima standarda i drugih relevantnih dokumenata.

U nekim slučajevima je to zakonska obaveza i preduslov za dobijanje dozvole za rad.

TQ Net Consulting već 20 godina osposobljava menadžment i zaposlene u inspekcijskim/ kontrolnim tijelima za implementaciju zahtjeva, te proširenje područja akreditacije i za održavanje visokog nivoa kvaliteta rezultata inspekcije.

U tom smislu, stojimo vam na raspolaganju u svim fazama vašeg rada i razvoja vašeg inspekcijskog/ kontrolnog tijela.

Angažujte TQ Net Consulting

Kontakt

KANCELARIJE

TQ Net Consulting
Sarajevo
Beograd

FIKSNI


+387 33 463 638
+381 11 832 56 10

MOBILNI

+387 65 774 220
+387 65 662 348
+381 64 528 16 46

ELEKTRONSKA POŠTA

office@tqnet-consulting.com