ŠTA JE ISO 3834?

Evropski standardi serije EN ISO 3834 odnose se na zahtjeve kvaliteta pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala i obrađuju koncept obezbjeđenja kvaliteta zavarenih proizvoda pri zavarivanju topljenjem. Oni nadoknađuju nacionalne standarde, koji su se odnosili prije svega na proizvodnju nosećih čeličnih konstrukcija i posuda pod pritiskom.

 Upotreba standarda EN ISO 3834 je uređena sa novim evropskim tehničkim zakonodavstvom i sa standardima proizvoda na međunarodnom i nacionalnom nivou. Prema standardu ISO 9001 zavarivačka preduzeća moraju već pri pripremi poslovnika kvaliteta uzeti u obzir zahtjeve standarda EN ISO 3834.

Standard EN ISO 3834 nije sveobuhvatni sistem menadžmenta kvalitetom, ali pruža definitivnu listu posebnih elemenata i organizaciju kontrole koja je potrebna na mjestima gde se koristi zavarivanje. Razvijen je sa ciljem da identifikuje sve faktore koji mogu da utiču na kvalitet zavarenih proizvoda i koji zahtjevaju kontrolu u svim fazama prije, za vrijeme i nakon zavarivanja.

Standard EN ISO 3834 ima pet dijelova, šesti dio je dodatak kao tehnička smjernica (ISO/TC). Izbor pojedinačnog nivoa zahtjeva zavisi od proizvodnog programa preduzeća.

Standard EN ISO 3834:

  • se odnosi na upravljanje procesima proizvodnje zavarivanjem;
  • zahtjeve koji se odnose samo na kvalitet zavarenog proizvoda;
  • podstiče aktivni pristup menadžmenta i kontrole kvaliteta zavarenog proizvoda u radionicama ili na mjestu izgradnje, orijentisan na proizvod/proces;
  • takođe, on je sistem za fabričku kontrolu aktivnosti pri izradi proizvoda.

PREDNOSTI

EN ISO 3834 je pogodan kad se dokazuje podobnost proizvođača da proizvodi zavarene konstrukcije, ispunjavajući specificirane zahtjeve kvaliteta, koji su sadržani  u specifikacijama, standardima proizvoda, te propisima.

Uslovi za dobijanje sertifikata EN ISO 3834

U prvom dijelu standarda EN ISO 3834 je u prilogu A navedeno koje uslove moraju ispunjavati proizvođači, da dostignu pojedinačni nivo zahtjeva. Zahtjevi su klasifikovani u 22 poglavlja, od kojih je približno polovina identičnih sa zahtjevima standarda ISO 9001. Ostala polovina zahtjeva je specifična za zavarivačku proizvodnju.

Ocjenu vrši odgovarajuće osposobljena i akreditovana sertifikacijska kuća, u ime njih grupa imenovanih ocjenjivača.

TQ Net Consulting vam obezbjeđuje da sagledate zahtjeve standarda u odnosu na specifičnost zavarivačkih radova vašeg preduzeća, da dokumentujete postupke i evidencije, uskladite sa postojećim standardom ISO 9001 i dokažete sposobnost za dobijanje sertifikata prema EN ISO 3834.

Angažujte TQ Net Consulting

Kontakt

KANCELARIJE

TQ Net Consulting
Sarajevo
Beograd

FIKSNI


+387 33 463 638
+381 11 832 56 10

MOBILNI

+387 65 774 220
+387 65 662 348
+381 64 528 16 46

ELEKTRONSKA POŠTA

office@tqnet-consulting.com