MENTOR ZA POSLOVNE SISTEME

Menadžment kompanije, često glavni menadžer, ima potrebu da svoju viziju, ciljeve, dileme i odluke podjeli sa mentorom, da analizira situaciju i moguće posledice prije donošenja odluke. Mentorski program obezbjeđuje nepristrasnu, a stručnu osobu koja je posvećena rastu i razvoju Vašeg biznisa i kompanije.


Prva faza: Analiza problema menadžmenta i definisanje okvira za saradnju

Početak mentorstva se uvjek svodi na povezivanje mentora sa kompanijom i najvišim menadžmentom kompanije, uspostavljanje povjerenja i razvijanje lične i profesionalne komunikacije sa najvišim prioritetom. Radi efikasnijeg rada mentora neohodne su detaljne informacije koje se obezbjeđuju nepristrasnom analizom problema kompanije. Nakon toga, definiše se okvir za saradnju, izbor strategije i načina komunikacije, utvrđivanje kriterija za analizu dostignutih rezultata.


Druga faza: konsultativno – savjetodavne aktivnosti

  • Podrška kompaniji u sagledavanju eksternih i internih okolnosti koje utiču na rezultate poslovanja
  • Podrška kompaniji u strateškom i operativnom planiranju
  • Podrška kompaniji za kontinuitet poslovanja u slučaju značajnih promjena u poslovanju
  • Podrška najvišem menadžmentu u donošenju odluka
  • Priprema menadžmenta kompanije za audite kupca


Treća faza: Analiza rezultata

  • Analiza poslovnih rezultata kompanije u odnosu na postavljene ciljeve i definisane kriterijume.
  • Analiza rada mentora na dostizanju postavljenih ciljeva.


Angažovanjem naše konsultantske kuće, stičete partnera koji će podizati svijest i razvijati komentencije rukovodstva i zaposlenih.

Kontaktirajte nas za detaljnije informacije!

Kontakt

KANCELARIJE

TQ Net Consulting
Sarajevo
Beograd

FIKSNI


+387 33 463 638
+381 11 832 56 10

MOBILNI

+387 65 774 220
+387 65 662 348
+381 64 528 16 46

ELEKTRONSKA POŠTA

office@tqnet-consulting.com