Dokazivanja kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda

You are currently viewing Dokazivanja kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda

Jedan od najzastupljenijih internacionalnih standarda za prehrambene proizvode kao i za poluproizvode koji ulaze u njihov sastav (aditivi, ambalaža i sl.) je svakako neki od BRC standarda koji je razvijen davne 1998. godine. BRC tehnički standard i protokol je namenjen za kompanije koje snabdevaju maloprodaje brendiranim prehrambenim proizvodima (BRC tehnički standard za hranu). Ovi britanski standardi su potekli od inicijative udruženja trgovaca na malo kako bi pomogli da se u celini zadovolje zakonske obaveze u pogledu zaštite potrošača, te da pruže zajedničku osnovu za proveru svih preduzeća koje snabdevaju trgovine na malo prehrambenim proizvodima.

Kasnije je BRC – British Retail Consortium, razvio nekoliko standarda za prehrambenu industriju koji se odnose na:

 • sigurnost hrane,
 • ambalažu,
 • skladištenje i distribuciju,
 • posredovanje u prometu prehrambenim proizvodima,
 • proizvode široke potrošnje i
 • trgovinu na malo.

U vrlo kratkom periodu BRC standardi su postali cenjeni i u drugim preduzećima unutar prehrambenog sektora, te se smatraju za merilo najbolje prakse u prehrambenoj industriji. Standardi se koriste u celom svetu, postali su globalni ne samo za dobavljače u maloprodaji nego i okvir prema kome mnoga preduzeća ocenjuju svoje dobavljače i štite proizvodnju svojih robnih marki.

BRC standardi implementiraju se u prehrambenoj industriji kada je potrebno dokazati sposobnost proizvođača, dobavljača i trgovaca da obezbede i dokažu kvalitet i bezbednost proizvoda koji se plasiraju na tržište.

Navedeni standardi zadovoljavaju kriterijume GFSI – Global Food Safety Initiative (Globalna inicijativa za sigurnost hrane) koja je osnovana 2000. godine sa ciljem unapređenja sistema bezbednosti prehrambenih proizvoda kroz harmonizaciju postojećih standarda u području hrane sa preporukama koje su uspostavili proizvođači hrane i potrošači.

GFSI je uspostavio zajednički harmonizovani pristup prema kojem sertifikaciona tela svojim aktivnostima za predstavnike prehrambene industrije obezbeđuju jedan od poznatih principa ocenjivanja usaglašenosti «Sertifikovan jednom, prihvaćen svuda».

Osnovne intencije GFSI:

 • Obezbediti potpuno odsustvo ponavljanja procesa sertifikacije i poboljšanje efikasnosti u globalnom sistemu bezbednosti hrane,
 • Definisati celovit i efikasan globalni sistem bezbednosti hrane,
 • Utvrditi ekvivalent, te omogućiti približavanje različitih sistema upravljanja bezbednosti hrane, a u cilju smanjenja rizika krajnjih korisnika.

GFSI danas ima priznato nekoliko različitih šema upravljanja sa aspekta kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda, a koji ispunjavaju kriterijume sadržane u GFSI vodiču koji se redovno ažurira kako bi uvek davao smernice koje su u skladu s najboljom proizvođačkom praksom. Neke od priznatih šema su:

 • BRC globalna šema – vodeće udruženje trgovaca u Velikoj Britaniji koje zastupa sve trgovce;
 • FSSC 22000 – sadrži potpun sertifikacioni program za sistem upravljanja bezbednosti hrane koji je zasnovan na postojećim standardima za sertifikovanje (ISO 22000, ISO 22003, tehničke specifikacije,…);
 • A.P. – opisuje minimalne zahteve za dobru poljoprivrednu praksu, a namenjen je proizvođačima i dobavljačima svežeg povrća i voća;
 • IFS – uključuje kvalitet i bezbednost prehrambenih proizvoda, a primenjuje se u proizvodnji i preradi hrane. Ovaj standard je važan za sve proizvođače hrane, a posebno za proizvođače koji su razvili robne marke, jer sadrži zahteve koji se odnose na specifikacije takvih proizvoda.

GFSI, kao internacionalna inicijativa, ne provodi nikakve aktivnosti ocenjivanja, sertifikovanja, ili akreditacije. Zainteresovane strane se za takve aktivnosti obraćaju sertifikacijskim kućama koje su akreditirane za provođenje sertifikacije prema nekoj od navedenih i priznatih shema u okviru GFSI.

GFSI se sve više prepoznaje kao vodeća globalna organizacija za bezbednost hrane. Opseg aktivnosti koje su pokrivene šemama se takođe stalno širi, pa je sa trenutno važećim izdanjem vodiča proširen opseg i na aspekte kao što su stočna hrana, pakovanje i sl.